Mogiły

MALSKA
KAROLINA
1823
1905
#24 Nowa Uszyca
Malska Karolina
Мальска Мальська Мальская Кароліна Каролина
KAROLINA MALSKA
ur. 1823 † 1905 r.