Mogiły

BRONICKA
ROZALIA
przed 1853
#43 Snitków
Bronicka Rozalia
Броніцка Броницька Розалія Броніцька Броницкая Розалия
Ten krzyż Postawiony
Nad
Zwło
kami
S. P.
Stanis
ława i
Rozali
Broni
ckich
1853