Mogiły

KOC
JAN
1859
#12 Murafa
JAN KOC
ЯН КОЦ
JAN KOC 1859